Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ( Site ) www.petapet.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο petapet.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην petapet.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο, δημιουργό τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

To petapet.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των παρεχομένων υπηρεσιών, τόσο του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών, όσο και των Προϊόντων του δικτυακού τόπου petapet.gr . Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του petapet.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

To petapet.gr παρέχει το Περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου OΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ EΧΟΥΝ, και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση To petapet.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του petapet.gr.

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. To petapet.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

To petapet.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του και των υπηρεσιών της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των Servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

To petapet.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο, Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την petapet.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του petapet.gr ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών του petapet.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Πολιτικής Απορρήτου (Εχεμύθειας) του petapet.gr , όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Δέσμες (Links)

Ασφάλεια Στοιχείων

To petapet.gr διασφαλίζει τα στοιχεία των κατόχων λογαριασμού από το να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους παράγοντες ή Ρομποτικούς Μηχανισμούς. Η πρόσβασή στον λογαριασμό πραγματοποιείται με τη χρήση μοναδικών και ατομικών κωδικών που μόνο ο κάτοχος γνωρίζει και αποτελεί την ταυτότητα του λογαριασμού. Ο συνδυασμός αυτός αποδεικνύει στην petapet.gr ότι η πρόσβαση στο λογαριασμό του κατόχου προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από τον κάτοχο του λογαριασμού.

Η πρόσβαση σε όλες τις απομακρυσμένες υπηρεσίες πραγματοποιούνται με την εισαγωγή του e-mail και τον κωδικό του κατόχου κάθε φορά που εισέρχεται στις πληροφορίες του λογαριασμού του ή και για να πραγματοποιήσει συναλλαγή. Μην γνωστοποιήσετε την ταυτότητα πρόσβασης του λογαριασμού σε κανέναν. Αν πιστεύεται ότι ο κωδικός σας έχει μαθευτεί μπορείτε να τον αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

Αγορά Προϊόντων – Παράδοση – Προσφορές

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας ο καταναλωτής μπορεί να βρεί χιλιάδες είδη κατοικιδίων ζώων, αξεσουάρ και τροφές αυτών, κατηγοριοποιημένα στον διαδικτυακό μας τόπο.

Τα προϊόντα παραδίδονται στους καταναλωτές από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 10:00 έως 18:00, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο eshop και σε όλες τις εργάσιμες ώρες της εβδομάδος.

Ανά περιόδους το petapet.gr επιλέγει και θέτει σε προσφορά, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, προϊόντα του, για συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων καθώς και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται από αυτό. Επίσης, το petapet.gr είναι ο φορέας που θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε προσφορών και είναι υπεύθυνο για την ορθή τήρηση τους. Τέλος, το petapet.gr έχει την απόλυτη ευχέρεια να τροποποιήσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, με μόνη την υποχρέωση της προηγούμενης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της αλλαγής.

Εάν ο καταναλωτής επιλέξει την αγορά προϊόντος που έχει τεθεί σε προσφορά και καταχωρίσει την παραγγελία του, αυτό παραμένει δεσμευμένο στο κατάστημα του petapet.gr για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, με ευθύνη του.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται κάποιος κωδικός που έχει προστεθεί στο καλάθι να είναι εξαντλημένος και να μην έχει ενημερωθεί η αποθήκη εγκαίρως, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται διαθέσιμος στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Εφόσον το προϊόν παραμένει μη διαθέσιμο από τον βασικό του προμηθευτή θα επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος του καταστήματος για να σας ενημερώσει, να σας δώσει εναλλακτικές προτάσεις ή αναμενόμενους χρόνους παραλαβής. Σε καμία περίπτωση το petapet.gr δεν φέρει ευθύνη για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων για οποιονδήποτε λόγο ανωτέρας βίας (έλλειψη από προμηθευτή, καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, απεργίες μεταφορέων, παράνομη συμπεριφορά τρίτων, εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κτλ.).

Εάν ένα προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό τότε προχωράμε στην αντικατάστασή του με χρέωση δική μας.

Για δέματα μεγάλου βάρους/όγκου, οι παραδόσεις γίνονται επι πεζοδρομίου.

Δικαίωμα Επιστροφής – Υπαναχώρηση – Αδιαφορία & Άρνηση Παραλαβής

Ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει ένα προϊόν εφόσον το κοινοποιήσει εγγράφως στο petapet.gr μέσω του ιστότοπου ή τηλεφωνικά, καλώντας το Τμήμα Εξυπηρετήσεως Πελατών (0030 2312315195), εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος υπαναχωρήσεως μπορεί να γίνει υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι το προϊόν θα επιστραφεί στην άθικτη άριστη κατάσταση που παραδόθηκε στον καταναλωτή και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα του και την απόδειξη καταβολής του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή το petapet.gr υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή το ποσό που κατέβαλε για την αγορά του επιστρεφόμενου και μόνο προϊόντος και όχι τυχόν έξοδα που επιβάρυναν την παραγγελία (μεταφορικά έξοδα, αντικαταβολή κ.α.). Εάν η αγορά έχει ολοκληρωθεί με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, το ποσό κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη, επιστρέφεται στην κάρτα του μέσω ακύρωσης της συναλλαγής. Το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στο κατάστημα του petapet.gr ή να αποσταλεί σε αυτό ταχυδρομικά. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από το petapet.gr και επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Σε περίπτωση επιστροφής παραγγελίας με την ένδειξη Άρνησης/Αδιαφορίας παραλαβής (παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας), ή όμοιας κακόβουλης πράξης από την πλευρά του πελάτη, η αποστολή της επόμενης παραγγελίας σας θα πραγματοποιηθεί, μόνο εφόσον αυτή έχει προεξοφληθεί, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή κατάθεσης σε τραπεζικό μας λογαριασμό. Ωστόσο, ενδέχεται για παραγγελίες μεγάλου όγκου (με την ένδειξη Αδιαφορίας Παραλαβής) και συνεπώς αυξημένου κόστους μεταφορικών, το Petapet να απαιτήσει πληρωμή μέρους του ποσού μεταφορικών που έχει επιβαρυνθεί, ή ακόμη και να μην εκτελέσει μελλοντική παραγγελία.

Για προσαρμοσμένα προϊόντα στις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη – custom made – δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, συνεπώς τα προϊόντα αυτά δεν επιστρέφονται! Ισχύει κυρίως για τις ταυτότητες κατοικιδίων.

Ευθύνη & Εγγύηση Κατασκευαστή

Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζει ο καταναλωτής από το petapet.gr ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημίες παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς καταναλωτής πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει. Μετά την πάροδο δεκαετίας από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση του ζημιωθέντος καταναλωτή κατά του παραγωγού.

Κάθε καταναλωτικό προϊόν συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του ή της επιχειρήσεως που εισήγαγε το προϊόν στην Ε.Ε. ή της επιχειρήσεως που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της, εμφανιζομένη ως «κατασκευαστής» του. Παρακαλούμε να δίδετε ιδιαίτερη προσοχή στους όρους της παρεχομένης εγγυήσεως από τον κατασκευαστή καθώς και στα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία του προϊόντος, τα οποία με ευθύνη του κατασκευαστή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως σε αυτά που αφορούν σε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση τους.

Ευθύνη Πωλητή για Ελαττώματα

Σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, (α) να ζητήσει την επισκευή του προϊόντος του χωρίς επιβάρυνση (β) την αντικατάσταση του με άλλο όμοιο ή ισάξιο (γ) τη μείωση του τιμήματος της αγοράς ή (δ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του petapet.gr δεν υφίστανται στην περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον καταναλωτή ή εξ ανωτέρας βίας. Για την ενεργοποίηση οιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και από τις αποδείξεις καταβολής.

Επικοινωνία & Πληροφορίες

Αν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να προτείνετε κάτι σε σχέση με την Πολιτική Απορρήτου (εχεμύθειας) του petapet.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

  • Ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση: info@petapet.gr
  • Τηλεφωνικά στο: 2312 315195 (Καθημερινά από τις 10:00 έως τις 18:00 & Σάββατο από τις 10:00 έως τις 16:00)
  • Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 154903904000

Ειδοποίηση Αλλαγών

Οι όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου αποστέλλονται κάθε φορά που αλλάζουν για να γνωρίζετε πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στο λογαριασμό. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ταυτότητας, με διαφορετικό τρόπο θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail. Θα έχετε πάντα την επιλογή να εναντιωθείτε εφόσον δεν συμφωνείτε. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του λογαριασμού έχει χάσει κάθε επικοινωνία με το petapet.gr, ή αν έχει απενεργοποιήσει το λογαριασμό του, δεν θα ενημερωθεί, ούτε θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες.

SHOPPING CART

close